Ubytovací řád PALACE Kutná Hora

 1. Ubytovací zařízení PALACE Kutná Hora (dále jen „Palace“) je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host recepční Palace ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti. Palace si vyhrazuje právo neubytovat hosta, který jeví známky požití nadměrného množství alkoholu, psychotropních látek, či infekční nemoci.

 2. Ubytované osoby jsou povinny řídit se ubytovacím řádem, vyvěšenými protipožárními směrnicemi a pokyny recepce a personálu Palace.

 3. Palace může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.

 4. Na základě potvrzené objednávky je Palace povinen hosta ubytovat od 14:00 do 17:00 - do této doby apartmán pro hosta rezervuje, není-li objednávkou domluveno jinak.

 5. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu Palace nabídnout i jiný apartmán než ten, ve kterém byl původně ubytován.

 6. Klenoty, peníze, šperky či jiné cennosti si klient může uložit bezplatně v trezoru, který je k dispozici v každém apartmánu. Palace odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tímto účelem odevzdány do úschovy na recepci Palace proti potvrzení.

 7. Společné prostory Palace jsou monitorovány záznamovým kamerovým systémem.

 8. Právo na náhradu škody musí být uplatněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, a to i písemnou formou.

 9. Host užívá apartmán po sjednanou dobu. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 posledního dne a do této doby je povinen apartmán uvolnit (check-out). V případě, že Palace má tento apartmán již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není přítomen, vyhrazuje si Palace právo věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby apartmán mohl užívat host, který si jej rezervoval.

 10. V apartmánu a v prostorách Palace nesmí host bez souhlasu vedení Palace přemísťovat zařízení a nábytek, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

 11. V Palace a zvláště v pokojích není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, či masážních strojků, sušičů vlasů apod.) a komunikačních přístrojů (mobilní telefon, notebook, tablet apod.).

 12. Pro přijímání návštěv jsou k dispozici společenské prostory. V apartmánu může host přijímat návštěvy pouze v době od 8:00 do 22:00, v případě porušení tohoto bodu je Palace oprávněn vyúčtovat ubytování další osoby.

 13. Palace zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.

 14. Host je povinen při odchodu z apartmánu uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout příslušenství, zavřít dveře a na konci pobytu odevzdat na recepci všechny klíče a čipové karty.

 15. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých v apartmánu a ostatních prostorách Palace.

 16. Psi a jiná zvířata nemohou být ubytována.

 17. V době od 22:00 do 7:00 host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní ubytované hosty hlukem apod.

 18. V případě ztráty klíčů nebo čipové karty je host povinen neprodleně tuto ztrátu nahlásit. Pokud tak neučiní, Palace nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíčů nebo čipové karty.

 19. Za ubytování, nápoje a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu, během pobytu, nejdéle však při odjezdu. Účet je splatný při předložení, není-li předem domluveno a písemně potvrzeno jinak.

 20. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti Palace přijímá osobně vedení Palace.

 21. Host je povinen uhradit jím způsobenou škodu v plné výši, pokud neprokáže, že jí nezavinil.

 22. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má Palace právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.

 23. Hosté mají zdarma k dispozici parkoviště, které se nachází v blízkosti budovy. Palace nezodpovídá za poškození vozu. Parkování je poskytováno po celou dobu ubytování hosta.

 24. V apartmánech, stejně jako v celém prostoru Palace platí ZÁKAZ KOUŘENÍ, MANIPULACE S OHNĚM A NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI. Porušení tohoto zákazu je pokutováno částkou 5000,- Kč.

 25. Ubytovací řád PALACE Kutná Hora je platný od 1. 12. 2016.